Zhixiao Xu
Name Zhixiao Xu
Position Visiting Professor
Email mrxuzhixiao@hotmail.com
Duration
1986.09 ~ 1989.02
1979.09 ~ 1982.07
1978.02 ~ 1979.07
Duration
2001.10 ~ Up to today
1995.05 ~ 2001.10
1985.09 ~ 1995.05
1982.09 ~ 1985.09