HONG,WEI-ZHU
Name HONG,WEI-ZHU
Position Professor
Email ncu3125@ncu.edu.tw
Office Tel No. 03-4262352戲曲室
Duration
1969.07 ~ 1972.06
1963.07 ~ 1967.06
Duration
2008.08 ~ Up to today
1983.08 ~ 2008.07
1977.08 ~ 1983.07
1972.08 ~ 1977.07
Year
2015